Jan Kristoffer Dale: Arbeidsnever

Heilstøpt novelledebut: Jan Kristoffer Dales skildring av stille fortviling skaper stille begeistring.

Debutant Jan Kristoffer Dale har uttala i avisintervju at han ser seg sjølv som del av arbeidar- og standpunktlitteraturen. Men novellesamlinga Arbeidsnever er ikkje det rasande oppgjeret med kritikkverdige arbeidsvilkår som eg hadde venta, berre éi av seks noveller tar dette opp eksplisitt. Slik sett er det politiske ikkje iaugefallande. Derimot vaks det fram ei stille begeistring i meg ettersom eg las. Ikkje på grunn av noko spektakulært i språket eller historiene, men fordi Dale gjennom smålåtne skildringar av folk med usikker tilknyting til arbeidslivet og dårleg økonomi får fram ein mentalitet og ei atmosfære som seier mykje om tida og miljøet dei lever i.

Menn i skvis
Dale portretterer først og fremst menn utan høgare utdanning som lever i krysspresset mellom den tradisjonelle mannsrolla som forsørgjar og eit arbeidsliv som krev at ein er både lydig, fleksibel og effektiv, men utan å gi trygge arbeidsvilkår i retur. Kanskje er det ikkje arbeid å få i det heile, kanskje stikk kona av. Både den fysiske og psykiske helsa kan bli dårleg, men ekte menn bit tennene saman og klagar ikkje.

Tittelnovella handlar om Trygve som bur saman med den gravide sambuaren i eit hus eigd av svigerfaren. Han jobbar på bryggeri via eit vikarbyrå, og står alltid i fare for å ikkje få forlenga kontrakt om han ikkje presterer godt nok.

Dale skildrar både arbeidsvilkår og kva Trygve tenkjer om jobben direkte og utan spesiell litterær finesse. Men det dannar berre grunnlaget for det som kjem fram meir indirekte gjennom daglegdagse hendingar og knappe, truverdige dialogar skrivne på dialekt: Forståinga og solidariteten mellom Trygve og svigerfaren. Den mannlege fellesskapen står i kontrast til dei like kjærlege, men meir krevjande relasjonane til kvinnene. Her blir også tittelen til:

Mora hans pleide alltid å skryte av arbeidsnevene til faren hans: «Sånn ska’ nevene te’ ein mann se ut», hadde han hørt henne si. Hun hadde kommentert nevene til Trygve sist han hadde vært på besøk, studert dem fra den andre sida av kjøkkenbordet. Så hadde hun tatt nevene hans i sine, holdt dem og strøket en finger over de rue håndflatene hans og konstatert, med stolthet i stemmen, at han hadde fått arbeidsnever.

Dermed ligg det ikkje akkurat til rette for å fortelje at det harde fysiske arbeidet går på helsa laus for Terje, som verken er spesielt handy eller atletisk, men som heller ikkje klarte seg bra på skulen.

Kjærleik og tidleg død
Det karakteristiske spelet mellom det enkelt refererande og undertekst er verknadsfullt, til dømes i skildringa av den unge mannen med angst og depresjon som i novella «Jon» leitar etter ein lagnadsfellesskap. Novellene tematiserer elles korleis forskjellar i utdanning og inntekt skaper avstand mellom gamle vener og korleis omsorgsoppgåver blir styrande for kva både menn og kvinner kan få til av sjølvrealisering. I novella «Sør» samlar Dale trådane i ei rørande skildring av ei enke og svigerfaren hennar: Ektemannen har døydd etter det vi skjønar har vore ein hard kamp før han måtte oppgi gardsdrifta og ta jobb som bussjåfør – med påfølgjande helseproblem.

Det er ei oppgitt kjensle over heile samlinga, ein mild resignasjon som viser seg i mange små detaljar; som når André i «Levende bevis» finn seg i å gå med ein for trang blodtrykksmålar eit heilt døgn sjølv om han nesten svimar av smertene. Men nettopp i den kjensla fins både det vakre og det politisk ladde: Dale får fram dei menneskelege konsekvensane av ein tøffare arbeidsmarknad, den stille fortvilinga som ikkje gir seg dramatiske utslag før ein for tidleg død. Samstundes har han blikk for kjærleiken som ligg i viljen til å halde ut for sine næraste. Arbeidsnevar er ein særs heilstøpt og lovande debut.

Tidlegare publisert i Dag og Tid

 


Bli «eg»!

Lesing av tre aktuelle diktsamlingar fortel om eg-konstruksjonar under sterkt press.

Guri Sørumgård Botheim: Heime mellom istidene (Samlaget 2016)
Dan Andersen: Flaggtale (Tiden 2016)
Sarah Selmer: Tjue (Gyldendal 2016)

Den litterære debatten om autofiksjon har for det meste kretsa om romansjangeren: – Forfattaren skriv om seg sjølv og familien, med dei verkelege namna! Er det ein romankropp med eit biografisk hovud eller ein biografisk kropp med eit romanhovud? Dette snur opp ned på alt!

Eg på mi side var lei nesten før det hadde begynt. Eg hadde nemleg tatt eit kurs om sjølvbiografi då eg studerte litteraturvitskap og syntes ikkje den sjølvbiografiske vendinga var så revolusjonerande i lys av tidlegare litterære bekjenningar. Men i det siste har eg begynt å lure på om eg rett og slett må endre meining. For sjølv om forfattarar også tidlegare har skrive utleverande om livet sitt, kan det vere at autofiksjonstrenden fortel oss noko anna om vår eiga tid enn at forfattarane plutseleg har blitt meir sjølvsentrerte.

Også mange diktsamlingar er ope sjølvbiografiske, utan at det har ført til tilsvarande sjangerdiskusjon. (To nylege eksempel er Nils Øyvind Haagensens Spredning (2014) og Nils Christian Moe-Repstads Teori om det eneste: Bok I. Bok II (2013).) Er det fordi det blir rekna som eit sjangertrekk at dikt blottar poetens inderlege og ekte indre liv, med mindre noko anna er tydeleg signalisert? Blir for mange diktsamlingar lesne som sentrallyrikk – som Store norske leksikon enkelt og greit definerer som lyrikk med emne frå forfattaren sitt eige kjensleliv – og kan det verke begrensande for tolkingane?

Henning Hagerup skriv i essayet «Mellom Tu Fu og Wordsworth» fra Metafysisk skrapjern (2015), om korleis dei nye skildringane av sterke, individuelle sanseopplevingar og kjensler vart avvist av konservative kritikarar som sjølvsentrert svermeri under og etter Romantikken. Men å bruke estetikk som argument for å avfeie dei romantiske poetane  var ein måte å undergrave dei politiske verdiane dei stod for; oppvurdering av individuelle opplevingar og – som konsekvens –  krav om likeverd og fridom for alle. Hagerup argumenterer difor for at den romantiske lyrikken bør lesast som utforsking av mangefasetterte eg-konstruksjonar:

«Med romantikken radikaliseres jegets forhold til samfunnet, slik at lyrikken som initieres, ikke først og fremst bør forstås som en jeg-erfaring eller oppdagelse av naturen eller følsomheten, men som en ny politisk opplevelse av det sansede eller en sanseopplevelse av det politiske»

Dette handla altså om framveksten av ein individualisme som på 1800-talet var like radikal som ideen om stemmerett for alle. I vår tid har individualismen blitt ein sjølvsagt, og kanskje problematisk, del av den rådande ideologien. Men det er likevel ikkje gitt at ein tydeleg identitet er lett oppnåeleg når vi lever i mange parallelle røynder både på nett og IRL. Kanskje handlar ikkje eg-fokuset om å eksponere ein eksisterande person, men om korleis identitet og kjensla av å vere eit «eg» blir til?

Dette er starten av eit lengre essay som er publisert i BLA nr. 1/2016. Les resten her


Kristin Bjørn: Sant nok

Medrivande om intellekt og kjensler: Kristin Bjørn debuterer med innsiktsfulle og underhaldande noveller.

Litt sant, ganske sant, heilt sant eller kjempesant? I ei pragmatisk verd er sanning som valuta, moro og kjærleik: Ein må klare seg med det ein får tak i, eller lage sin eigen variant. Sant nok er tittelen på Kristin Bjørns novellesamling og skjønnlitterære debut, og dermed er vi alt på sporet av både tematikken og særpreget i tekstane.

Ærleg tala?
«Jo mer privat og personlig, desto viktigere tror de det er. De tror på ærlighet, stakkars, og tror at de kan skille det ærlige fra det uærlige ved å se på graden av personlige følelser involvert.» Læraren i novella «Det der med Svartedauden» er skeptisk til både kjensler og forenkla framstillingar i historiebøkene, og ser det som si oppgåve å lære elevane «rasjonell ærlighet». Men hennar eiga personlege historie viser at det kan vere vanskeleg nok berre å skjøne seg sjølv, då er det enklare å vite alt som er å vite om Svartedauden.

Kristin Bjørn kan verkeleg kunsten å byggje opp ei historie av ulike element som belyser og berikar kvarandre. Ho er då heller ikkje debutant som tekstarbeidar; ho har både skrive for og jobba med teater ved Ferske Scener i Tromsø.

Ikkje minst viser bakgrunnen seg i måten ho brukar stemmer på. Forteljarane verkar openhjartige – igjen; nok – men ofte er det noko emosjonelt, eller ein mangel på kjensler, som undergrev det som blir sagt. Tonen er gjerne skarp og direkte, og ein lett sarkastisk, svart humor gjer tekstane underhaldande, men peikar også mot dei meir kompliserte kjenslene som ligg under. Dermed blir effekten di sterkare når dei sjeldne, ømme stundene kjem.

Dette er ikkje ei slik bok kor du fell i stavar over vakre setningar, det er ulempen med ein litterær estetikk som har fokus på å skape truverdige stemmer. Men fleire av novellene inneheld scener som er sterke og fine.

Intellektuelt forsvar
Det som i størst grad skil Bjørn ut i mengda av novellistar, er at ho nyttar fagkunnskap om spesifikke emne til å portrettere forteljarane sine. Fokuset på det upersonlege er karakteristisk for hjernehelten, men kva dei er opptekne av, seier også noko om kva som er deira indre drama. Som forteljaren i «Desperado» seier:

«Hjernen min er vanligvis som et Afrika-kart, fylt av rette grenser, tilsynelatende logiske og ordentlige, men i realiteten basert på tilfeldige og følelsesstyrte beslutninger. Et kart over Nord-Afrika ser greit ut ved første øyekast, men er det ikke. Grensene er helt på bærtur.»

Bjørn utforskar altså forsvarsmekanismane intellektualisering og rasjonalisering. Kanskje modus operandi for mang ein litteraturkritikar? Verd å reflektere over, sidan noko kan gå tapt på vegen. Éin variant av emosjonell distansering finn vi hos den 16-åringe jenta i «Rettslære», som berre kan «gjøre de tingene man gjør når man elsker når hun ikke elsker. Hvis hun hadde elsket, hadde hun aldri turt». Ved å vise ein gift mann gjennom augene til den altfor unge elskarinna, snur Bjørn effektivt om på tankane våre om kven som er farlig for kven i ein slik relasjon.

Bjørns teaterbakgrunn kjem spesielt tydeleg fram i den tredelte teksten «Dance of a Muse», ei historie om samarbeid og sjalusi mellom to dramatikarar som personifiserer korleis den analytiske evna og den ekspressive emosjonaliteten treng kvarandre. Bruk av avisintervju, e-post og Facebook-chat er brot med den tradisjonelle novelleforma som ikkje er direkte revolusjonerande, men som ein heller ikkje ser så ofte. Her blir tematikken overtydeleg, men det er sterkt driv i teksten, og innblikket i teaterverda er interessant.

Alt i alt klarer Bjørn å kombinere det medrivande med det innsiktsfulle på ein måte som viser at norsk novellekunst berre har godt av meir drama.

Teksten er tidlegare publisert i Dag og Tid.


Birgit Alm: Endelig skal vi le

Fattigdomsskildring med oppdrift: Birgit Alms solide debut skildrar fattigdom på norsk med trass og bitter humor.

Å sjå samfunnet nedanfrå er eit fruktbart kritisk perspektiv. Heilt frå antikken av har det òg vore éit mål for kunsten å få vanlege folk til å leve seg inn i, og dermed sympatisere med, dei uheldige blant oss. Debutant Birgit Alm gjer akkurat det når ho skildrar livet som fattig blant rike.

Kampen mot skamma
Elinor Nor er ei aleinemor som lever av avklaringspengar, barnebidrag og barnetrygd medan ho prøvar å dra i land ein akademisk grad på universitetet. Slitasjeskader sette nemleg stopp for livet som heimehjelp. Ho sjølv kom altså skeivt ut, no gjeld det å redde framtida for sonen: Ho har skaffa han friplass Steinerskolen på Nordstrand i Oslo, noko som også betyr at ho må flytte frå ei romsleg leiligheit på Sinsen til ei bittelita sokkelleiligheit i det rette nabolaget.

Birgit Alm drar vidare opp scener som gjer det tydeleg korles heilt vanlege folk opptrer annleis i møte med fattige. Men Ellinor, som sjølv kjem frå stabil heim i Drøbak, har temperament og bein i nasen. Sjølv om ho vaklar mellom kamplyst og mismot, er ho målretta og villig til å tole ei viss audmjuking for å gi sonen det ho har skjøna må til for å kome opp og fram, nemleg dei rette venene.

Kvardagen er dominert av kampen for å få pengane til å strekke til, med det er den sosiale skamma som verkeleg svir, som gjer det vanskeleg å halde kontakten med gamle vener, og umogeleg å gå på Fattighuset, sjølv om gratis mat og klede hadde kome godt med.

For meg vaklar realismen litt når Ellinor ikkje får meir hjelp av foreldra endå dei bur relativt nær og ho er einebarn. Men kanskje handlar det også om skam og trongen til å leve som eit vakse, sjølvstendig menneske.

Typisk norsk
I val av fattigdom og sosial status som tema minner romanen om dei hjarteskjerande novellene til Ingvild Rishøi, men tonen i teksten ligg nærmare sarkasmen og indignasjonen ein finn hos Nina Lykke. Det er derimot eit godt stykke igjen til raseriet vi har sett i den svenske arbeidarlitteraturen. Slik fattigdom på norsk førebels ikkje er skrikande, skriv Alm typisk norsk, jordnær prosa. Men ho vaklar mellom bruk av undertekst og det meir ekspressive, og kunne med fordel ha reindyrka ein av stilane.

Det svakaste partiet i forteljinga, også språkleg, er nokre få sider i andre kapittel kor Ellinor ramsar opp hendingane som førte henne ut i situasjonen slik han er no. Her blir språket flatt som ein rapport: «Behandling og opptrening hjalp lite, og etter ett år av og på med sykmeldinger (sic!) havnet jeg på arbeidsavklaringspenger.»

Vidare lar forfattaren Ellinor på ein overtydleg måte setje ord på korleis fattigdomen har påverka henne. Det står ikkje heilt i stil med at romanen elles er bygd opp av situasjonar kor refleksjonane spring meir naturleg ut av samanhengen. Det er synd, for eit dårleg inntrykk så tidleg i romanen skal det litt til å rette opp.

Engasjement og respekt
Men Alm klarer det, eg vart snart overraskande engasjert i Ellinors daglege kamp for å klare seg. Forteljaren har nemleg både trass og bitter humor. Sjølv når dette viser seg som forakt for dei endå svakare, skjønar ein at ein treng noko å verne sjølvkjensla med.

Ellinor lever i stor sosial isolasjon, og forfattaren kunne med hell ha gjort det tydelegare for ei psykisk byrde det er. Men Alm legg ikkje opp til at lesaren skal felle tårer av medkjensle, snarare skaper ho forståing og respekt for kva som krevst for å leve med lite. Dette er ein solid debut som viser at fattigdom er ei aktuell problemstilling, ikkje berre for skumle framandkulturelle som kan bli «radikaliserte», men for gjennomsnittlege, lyserosa nordmenn.

Tidlegare publisert i Dag og Tid.

 

 


Toni Morrison: Gud hjelpe barnet

Slåande svart og skjønn: Toni Morrisons siste romanen er ikkje perfekt, men ho er framleis ein meisterleg forteljar.

Vi har alle vår byrde å bere, men nokre av oss er så uheldige at vi må bere ho midt i fjeset. De som har hatt kompleks for utsjånaden veit kor hemmande det kan vere, til og med når den aktuelle kroppsdelen verken blir kritisert eller gjort narr av. Likevel trur eg kvite nordmenn knapt kan skjøne kor belastande det er å ha eit så stigmatisert trekk som svært mørk hud. Toni Morrisons siste roman, Gud hjelpe barnet, er ei forteljing om korleis sosialt lært avsky for svart hud får konsekvensar for fleire enn dei mørkhuda.

Litterær trollskap
Hovudpersonen Bride blir født med uvanleg svart hud, noko som kjem som eit sjokk for foreldra, som sjølv har mykje lysare hud. Faren reiser; han klarer ikkje å tru at barnet kan vere hans. Mora kjenner slik motvilje mot dottera at ho knapt klarer å ta i henne, og oppdrar henne svært strengt. Ho er overtydd om at ei så svart jente må herdast – og alltid må liggje lågt for å vere trygg. Men då tre lærarar på barneskulen vert skulda for seksuelle overgrep og Bride må vitne i retten, får lengten hennar etter ros og kjærleik uventa utslag – gode for nokre, katastrofale for andre.

Gjennom ei historie som er både slåande og kvardagsleg, fortalt gjennom mange ulike stemmer, klarer Morrison å belyse både kor krevjande det er å oppsede born rett i ei utrygg verd, spørsmål om rettstryggleik og korleis hudfarge er og har vore brennpunktet for eit kollektivt sosialt traume i USA.

Toni Morrison er vel kjend for dei fleste bokelskarar, men sidan ho har blitt heile 85 år gamal og stadig er produktiv, er det på sin plass med ein liten lovtale: Ved å vise dei menneskelege kostnadane ved den grusomme historia om slaveri og rasisme, samstundes som ho viser mangfaldet og ressursane blant dei som må tåle slike levekår, har ho gitt eit vesentleg bidrag til å byggje opp afroamerikansk identitet – og ho har spreidd historisk kunnskap så vel som forståing for denne spesifikke livserfaringa verda over.

Emne som dette er det lett å unnvike fordi det er smertefullt berre å lese om kva andre må gjennom, men Toni Morrison har nådd ut fordi ho er ein fantastisk forteljar, både i bokstaveleg og overført tyding: Ho tar gjerne steget ut av realismen. Saman med eit språk som spenner frå eksperimentelt til forførande vakkert til brutalt presist, skaper det ein aura av trollskap – på sitt beste smeltar ho det vonde og det vakre saman i historier som får nærmast mytiske dimensjonar. Det gjer henne til ein av dei aller største forfattarane i vår tid, og ho fekk Nobels litteraturpris i 1993.

Vil bli elska
Gud hjelpe barnet er ikkje på høgd med Morrisons beste. Personlegdomen til hovudpersonen kjem aldri tydeleg fram, og spesielt mot slutten blir framstillinga i overkant pedagogisk. Men i motsetnad til den førre romanen, Hjem – som var velskriven, men knapp – merkar eg her tydeleg Morrisons spesielle evne til å bruke det ekstraordinære til å formidle innsikter med ålmenn relevans. Det slår meg no at det kanskje er sjølve kjennemerket på ein god forteljar. Og når forfattaren slik klarer å rive lesaren med, men samstundes får fram mangfaldet og kompleksiteten i livet, er vi over i meisterklassen.

Bodil Engen har latt den originale, engelske syntaksen vise igjen i omsetjinga. Det fungerer stort sett bra, men ordvala verkar av og til gamalmodige, noko som ikkje står i stil med forteljarar i 20-åra. Men i denne boka er innsiktene viktigare enn språket, og eg vart spesielt oppteken av det som gjeld justismord. Heller ikkje i rettssaker kan ein gløyme at vi menneske på somme område er så enkle at vi framstår som gåtefulle; vi kan gjere kva som helst for å bli elska.

Sjølv når ho ikkje overgår seg sjølv, demonsterer Morrison kvifor forfattarskapen blir elska og vil bli ståande for ettertida.

Tidlegare publisert i Dag og Tid.

 

 


Nicolai Houm: Jane Ashlands gradvise forsvinning

Ufokusert om sorg: Nicolai Houms korte roman om sorg er likevel for ordrik.

Der mange av dei fremste, norsk prosaistane står i ein sentraleuropeisk modernismetradisjon, skriv Nicolai Houm seg opp mot ein sterk nordamerikansk forteljartradisjon: Realistiske tredjepersonsforteljingar som gjerne oppsummerer heile livsløp. Historier av denne typen som har fått enormt gjennomslag dei siste åra, er Stoner av William James og Olive Kitteridge av Elizabeth Strout.

Ein treng likevel ikkje avanserte stilanalyser for å kome fram til kven Houms inspirasjonskjeldene kan ha vore: I hans nyaste roman Jane Ashlands gradvise forsvinning reiser hovudpersonen Jane og kjærasten Greg på ein «litterær odyssé» for å oppsøkje bustadane til John Updyke, Edgar Allan Poe, O. Henry og Flannery O’Connor. Desse forfattarskapa er vidgjetne for stor novellekunst prega av humor og dramatikk. Eit liknande temperament pregar også Houms forfattarskap.

Små, sanne detaljar
Houm slo gjennom til eit større publikum med mursteinsromanen De håpefulle for tre år sidan, men hans sterkaste utgjeving til no er framleis novellesamlinga Alle barn er laget av ild (2009). Med denne nye romanen på berre 175 sider har han funne attende til eit meir komprimert uttrykk, men historia har likevel ikkje nok å by på til å forsvare valet av romanformatet.

Romanen startar med slutten: Den norskætta amerikanaren Jane Ashland ligg på bakken og ventar på døden, fanga av tåke i den norske fjellheimen. Så følgjer forhistoria, fortalt gjennom hopp mellom tre ulike hendingsløp: Janes tidlegare familieliv, kva som skjedde då ho kom til Noreg for å vitje fjerne slektningar, og at ho blir med ein ukjend norsk mann på moskussafari i Dovrefjell. Etter kvart skjønar ein at ho har ei personleg tragedie bak seg. Eit sentralt tema er dermed korleis ein lever vidare med sorga.

Houm har evna og viljen til å leve seg inn i og skildre liv fulle av det den franske forfattaren Nathalie Sarraute kallar dei små, sanne detaljane som skal få oss til å tru på personane og historia. Men, som Sararraute skriv i det vidgjetne essayet Mistankens tidsalder frå 1950: Den moderne, rutinerte lesaren gjennomskodar ofte kva forfattaren legg opp til, og blir dermed utålmodig. Spesielt Houms skildring av Janes tidlege relasjon til ektemannen blir dermed meir detaljert enn det som trengs for å byggje opp mot det forferdelege tapet ho seinare skal lide.

Samstundes kan det verke som om Houm i desse partia skriv ut tankar som ikkje har noko med sorg-tematikken å gjere, men meir med forfattarlivet: Kva det er å ha eit litterært talent, å gi og få vurderingar av litterære forsøk. Det verkar malplassert i samanhengen.

Sorg og dramatikk
Houm har eit biletrikt språk, og treff innimellom svært godt med karakteristikkane sine, til dømes av topptrente turnjenter som «små stålkonstruksjoner». Men her gjer for mange personportrett og mindre relevante detaljar historia ufokusert.

Dei kontemplative, melankolske tilbakeblikka på ei tragisk forhistorie passar også dårleg inn i ein komposisjonen som skal byggje ei spenningskurve. Det kan vere at sorg ikkje er eit emne som høver for dramatikk, for sjølv i etterdøningane av ei valdsam og meiningslaus hending, så er sakn og sorg tilstander som sug ein tom for energi. Kor det tyngste kanskje nettopp er at sorga blir så vanleg; ho er der kvar dag, og rammar også nye menneske kvar dag. Det er ingen dramatikk igjen – berre ein taus kamp for å halde ut. Difor trur eg det ordknappe formidlar sorga betre enn det ordrike.

Teksten er tidlegare publisert i Dag og Tid.


Stine Pilgaard: Leilighetssanger

Søt draum om fellesskap: Sjeldan har vi vel trengt varme, sjarmerande komedier om inkluderande kjærleik like mykje som vi gjer no.

Alle tekstar har ein særeigen tone, eller kanskje skulle ein kalle det stemning, i alle fall har det med kjensler å gjere om ein oppfattar skrift som trist, rå, opprørsk, romantisk, sentimental, morosam eller kanskje bister og snobbete. Sjølvsagt kan éin tekst veksle mellom ulike stemningar, men som regel vil det språklege uttrykket ha eit karakteristisk særpreg av både musikalitet og temperament.

Etter å ha lese Leilighetssanger av danske Stine Pilgaard, er det éit ord som oppsummerar opplevinga mi: Sjarm.

Viljen til vi
Det som sjarmerer i denne samlinga av tekstar, laust samanvevde til ein roman, er det same som gjer somme menneske så gode å vere saman med: Varme, humor og sjølvironi, interesse for andre, men også mot til å ta plass, til å vise fram både sterke og svake sider og slik invitere til ein fortruleg fellesskap. Alt dette fins i Pilgaards skildring av nære relasjonar i storfamilie og burettslag, tittelen Leilighetssanger har dermed ei smart dobbel tyding:

Forteljaren er ei ung kvinne som nett har flytta inn i ny leiligheit med kjærasten. Ho blir godt kjend med naboane i bygarden fordi ho er open og prateglad, og dessutan tar i oppdrag å skrive sangar til jubileum, bryllaupsdagar og konfirmasjonar. Ho skriv òg horoskop for eit ukeblad, og romanen skiftar dermed mellom ulike uttrykk: Korte, introduserande tekstar som dels parodierer, dels dreiar horoskopteksten mot noko meir poetisk og samstundes tidsfestar og oppsummerer hendingar gjennom eit heilt år.

Så fortel kvinna anekdotisk om folk og hendingar i burettslaget, om seg sjølv og sin eigen familie. Innimellom kjem det også «songar», som er skrivne i eit meir biletrikt språk om likt og ulikt, som «parmiddag», «fortellinger», «synder» og «kjærlighet».

Éi sentral forteljing i boka handlar om mormor og Ruth, som fann kvarandre i ungdommen, men på grunn av homofilitabuet ikkje fekk leve saman før mormor vart enke. I kontrast kjem det berre indirekte fram at forteljaren sjølv lever saman med ei kvinne; tidene har forandra seg, no er ikkje slikt lenger noko å gjere eit poeng av. Ein kan dermed lese boka som ein litterær «leilighetssang» for å feire den inkluderande kjærleiken. Som Pilgaard vakkert formulerer det: «at grammatikken er den søteste drømmen mennesket har om verden, at viljen til vi er den vakreste av alle utopier».

Godt om lukke
Humoren og det narrative grepet i boka kjenner vi frå debutromanen, Min  mor sier, som Pilgaard gjorde braksuksess med i 2012 (på norsk i 2015). Der veksla ho også mellom dialogar og poetiske einetalar, men tonen var mørkare, gitt at den utløysande hendinga og tematikken var brot og kjærleikssorg.

I Leilighetssanger er idyllen derimot deilig og lett, det blir nesten for sukkersøtt innimellom. På den andre sida er det nærmast eit sjangerkrav i klassisk komedie at publikum skal sitje att med gode kjensler. Og Pilgaard har evna til å skrive både tilgjengeleg, artig og intelligent, ikkje ulikt norske Kjersti Annesdatter Skomsvold og – sjølvsagt – omsetjar Erlend Loe.

Pilgaard klarer faktisk det som skal vere det vanskegaste av alt: Å skildre lukkeleg kjærleik utan at det blir platt, flaut eller uinteressant. Og evna til å skape gode kjensler skal ein ikkje kimse av i vanskelege tider som desse. Dermed skal ein heller ikkje sjå bort frå at denne varmande fellesskapsutopien har ein viss politisk relevans.

Tidlegare publisert i Dag og Tid.